คณะผู้บริหาร

   
 
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
เบอร์โทร
 : นายพิทูรย์  อนุศาสน์
 : นายกเทศมนตรี
 : 087-8532439
 
 
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
เบอร์โทร
 : นายใหม  ฮาบพนม
 : รองนายกเทศมนตรี
 : 081-4540485
 
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
เบอร์โทร
 : นายวันนา  ไตรวงค์ย้อย
 : รองนายกเทศมนตรี
 : 087-7748928

 

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
เบอร์โทร
 : นายเตียง  กุลอัคร์
 : ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
 : 087-6377078

 

 
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
เบอร์โทร
 : นายชาญศิลป์  บุราณสาร
 : เลขานุการนายกเทศมนตรี
 : 087-9449662
   

 

Visitors: 31,386