ฝ่ายสภา

 
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
เบอร์โทร
 : นายสังคม  แก้วมะณี
 : ประธานสภา
 : 087-0015657
 
 
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
เบอร์โทร
 : นายสายยัณต์  ปุ๋ยวงค์
 : รองประธานสภา
 : 080-4603452
 
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
เบอร์โทร
 : นางสาวพยอม  ชิณวงษ์
 : เลขานุการสภา
 : 088-0610964
 
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
เบอร์โทร
 : นายสังคม  แก้วมะณี
 : สมาชิกสภา เขต 1
 : 087-0015657
 
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
เบอร์โทร
 : นางดอกจันทร์  วงค์มา
 : สมาชิกสภา เขต 2
 : 089-5725905
 
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
เบอร์โทร
 : นายสายยัณต์  ปุ๋ยวงค์
 : สมาชิกสภา เขต 1
 : 080-4603452
 
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
เบอร์โทร
 : นายโทม  กาญบุตร
 : สมาชิกสภา เขต 2
 : 080-1862773
 
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
เบอร์โทร
 : นายสนิท  ขันธุปัทม์
 : สมาชิกสภา เขต 1
 : 084-5126120
 
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
เบอร์โทร
 : นายอรัญ  โคตรภูธร
 : สมาชิกสภา เขต 2
 : 081-5440950
 
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
เบอร์โทร
 : นายไพศาล  จักรบุตร
 : สมาชิกสภา เขต 1
 : 083-3401404
 
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
เบอร์โทร
 : นายสาคร  ปะมุทา
 : สมาชิกสภา เขต 2
 : 080-4178706
 
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
เบอร์โทร
 : นายจรูญ  แก้วไพฑูรย์
 : สมาชิกสภา เขต 1
 : 081-0573668
 
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
เบอร์โทร
 : นายสังเวียน  เจริญขึ้น
 : สมาชิกสภา เขต 2
 : 084-5100817
 
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
เบอร์โทร
 : นางภิญญดา  แขนธิราช
 : สมาชิกสภา เขต 1
 : 085-6070801
 
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
เบอร์โทร
 : นายธวัชชัย  หุนติราช
 : สมาชิกสภา เขต 2
 : 088-0682495
   
Visitors: 31,387