สำนักปลัด

 
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
เบอร์โทร
 : นางสาวพยอม  ชิณวงษ์
 : ปลัดเทศบาล
 : 088-0610964
 
 
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
เบอร์โทร
 : นายรักชาติ  ชาติชำนิ
 : รองปลัดเทศบาล
 : 087-9441042
 
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
เบอร์โทร
 : นายสุวรรณ  เลิศศรี
 : หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 : 087-2629366
 
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
เบอร์โทร
 : นางศิริวรรณ  เลิศศรี
 : บุคลากร
 : 086-8603229
 
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
เบอร์โทร
 : พันจ่าเอก เกียรติศักดิ์ จันทะนพ
 : หน.ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
 : 012-3456789
 
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
เบอร์โทร
 : นายไชยา  สมแสน
 : จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน
 : 089-8146607
 
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
เบอร์โทร
 : เรือโท พิชิต  อินธิฤทธิ์
 : จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 : 083-7843970
 
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
เบอร์โทร
 : นางสาวศิริพร  คำปิตะ
 : ผู้ช่วย จนท.บันทึกข้อมูล
 : 088-3337437
 
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
เบอร์โทร
 :นางโชติกา  อิน
 : ธุรการ
 : 080-5653448
 
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
เบอร์โทร
 : นายสมชาย  เชื้อสอน
 : คนงานทั่วไป
 : 087-9160094
 
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
เบอร์โทร
 : นายยงยุทธ  แสนสอน
 : พนักงานขับรถยนต์
 : 086-8565106
 
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
เบอร์โทร
 : นายศรชัย  โพธิ
 : นักการภารโรง
 : 090-5765872
 
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
เบอร์โทร
 : นายดาบเพ็ชร  จิกจักร์
 : ยาม
 : 084-6840803
    
                   
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
เบอร์โทร

: นางสาวเรวดี  บุญศรี
 : พนักงานจ้างเหมา
 : 092-8262924
 
 
 
 
 
 
 
 


 


 


   

 

 

Visitors: 31,388