กองคลัง

   
 
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
เบอร์โทร
 : นางจิราพร  ดมหอม
 : ผู้อำนวยการกองคลัง
 : 087-2376593
 
 
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
เบอร์โทร
 : นางสาวรัตติกาล  โน๊ตสุภา
 : หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
 : 087-7709209
 
                          
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
เบอร์โทร
 : ว่าง
 : เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 : 

 

                                                          
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
เบอร์โทร
 :สิบเอกก้องไกลวุฒิ  ทองอินทรี
 : จพง.ธุรการ
 : 

 

                             
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
เบอร์โทร
 : ว่าง
 : เจ้าพนักงานพัสดุ
 : 
 
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
เบอร์โทร
 : นางสาวอริสรา  ไพศาลธรรม
 : ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ
 : 086-2370437
 
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
เบอร์โทร
 : นางพนมพร  เสนสุข
 : ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 : 083-5621848

 

 

Visitors: 31,388