กองช่าง

 
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
เบอร์โทร
 : นายกิตติภพ  ไชยปัญหา
 : ผู้อำนวยการกองช่าง
 : 084-9558881
 
 
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
เบอร์โทร
 : นายนนท์กฤช  แก้วละลัย
 : นายช่างโยธา
 : 087-2356186
 
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
เบอร์โทร
 : นายพินิจ  คำตั้งหน้า
 : ช่างไฟฟ้า
 : 012-3456789
 
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
เบอร์โทร
 : นายอาณัติ  อินทรสิทธิ์
 : ผช.ช่างสำรวจ
 : 082-3029723
 
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
เบอร์โทร
 : นายสัญญา  เสนสุข
 : ผช.ช่างไฟฟ้า
 : 084-6013725
 
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
เบอร์โทร
 : นางสาวอุไรพร  เงินลุนปา
 : ผช.เจ้าหน้าที่ธุุรการ
 : 083-4119545
 
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
เบอร์โทร
 : นายอภิชัย  อนุศาสน์
 : พนักงานจ้างเหมาบริการ
 : 012-3456789
 
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
เบอร์โทร
 : นายสมบัติ  ศรีวะกุล
 : พนักงานจ้างเหมาบริการ
 : 012-3456789
 
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
เบอร์โทร
 : นายอนันต์  นวลอึ่ง
 : พนักงานจ้างเหมาบริการ
 : 012-3456789
   
   
Visitors: 31,388