กองการศึกษา

 

 

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
เบอร์โทร
 : นายบัญชา  เบ้าพงษ์
 : หน.ฝ่ายบริหารการศึกษา
 : 084-9555635
 
   
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
เบอร์โทร
 : นางสาวนิตยา  สัพโส
 : นักวิชาการศึกษา
 : 085-0090216
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
เบอร์โทร
 : นางจินดา  ปุติรัติ
 : นักพัฒนาชุมชน
 : 081-7722012
   
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
เบอร์โทร
 : นางสาวบรัศมี  สมจันทร์
 : ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ
 : 083-3371310
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
เบอร์โทร
 : นางสาวจิราวดี  พรสุวรรณ
 : พนักงานจ้างเหมาบริการ
 : 012-3456789
   
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
เบอร์โทร
 : นางสาวปุณิกา  วงค์มา
 : พนักงานจ้างเหมาบริการ
 : 012-3456789
 


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะนกทา หมู่ 1  
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
เบอร์โทร
 : นางสาวแสงมณี  ศรีทะ
 : ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านบะนกทา ม.1
 : 012-3456789
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
เบอร์โทร
 : นางวิภา  ก้อนแพง
 : ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านบะนกทา ม.1
 : 012-3456789
   
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
เบอร์โทร
 : นางนิภาดา  เสนีชัย
 : ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านบะนกทา ม.1
 : 012-3456789
 


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาดโตน หมู่ 2  
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
เบอร์โทร
 : นางสาวสุกัญญา  คงเสถียร
 : ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านตาดโตน ม.2
 : 012-3456789
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
เบอร์โทร
 : นาง
 : ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านตาดโตน ม.2
 : 012-3456789


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำบุ้น หมู่ 3  
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
เบอร์โทร
 : นางลำดวน  บุราณสาร
 : ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านน้ำบุ้น ม.3
 : 012-3456789
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
เบอร์โทร
 : นางสาวจารุณี  ผาอินทร์
 : ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านน้ำบุ้น ม.3
 : 012-3456789


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสนม หมู่ 5  
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
เบอร์โทร
 : นางสาวนิภาพร  ท้าวนาง
 : ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านหนองสนม ม.5
 : 012-3456789
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
เบอร์โทร
 : นางสุรีพร  ผากงคำ
 : ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านหนองสนม ม.5
 : 012-3456789


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนแพง หมู่ 6  
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
เบอร์โทร
 : นางพัฒนา  เหมือยพรม
 : ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านโพนแพง ม.6
 : 012-3456789
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
เบอร์โทร
 : นางสมัยพร  สุพรรณศรี
 : ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านโพนแพง ม.6
 : 012-3456789


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแสนสำราญ หมู่ 8  
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
เบอร์โทร
 : นางคนอง  สายเมฆ
 : ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.วัดแสนสำราญ
 : 012-3456789
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
เบอร์โทร
 : นางสาววราภรณ์  เจริญสุข
 : ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.วัดแสนสำราญ
 : 012-3456789


ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
เบอร์โทร
 : นางสายตา  หุนติราช
 : ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านเชียงเพ็ง ม.12
 : 012-3456789
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
เบอร์โทร
 : นางสาวเอื้ออารีย์  ผาอินทร์
 : ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านเชียงเพ็ง ม.12
 : 012-3456789


 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนสว่างภิรมย์ ม.13  
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
เบอร์โทร
 : นางสุกัญญา  แก้วก่า
 : ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.วัดโนนสว่างภิรมย์ ม.13
 : 012-3456789
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
เบอร์โทร
 : นางสงัด  เถายะบุตร
 : ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.วัดโนนสว่างภิรมย์
 : 012-3456789
   
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
เบอร์โทร
 : นางศิริพร  มณีนพ
 : ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.วัดโนนสว่างภิรมย์
 : 012-3456789
 


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านก่อใต้ ม.15  
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
เบอร์โทร
 : นางไกรแก้ว  ผาอินทร์
 : ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านก่อใต้ ม.15
 : 012-3456789
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
เบอร์โทร
 : นางตุ้มทอง  กุลอัก
 : ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านก่อใต้ ม.15
 : 012-3456789
   
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
เบอร์โทร
 : นางสาวกรทิพย์  พิชัยคำ
 : ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านก่อใต้ ม.15
 : 012-3456789
 


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านทุ่งโพธิ์ ม.17  
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
เบอร์โทร
 : นางฉันทนา  เจริญขึ้น
 : ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านทุ่งโพธิ์
 : 012-3456789
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
เบอร์โทร
 : นางธัญญารักษ์  ยันนี
 : ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านทุ่งโพธิ์
 : 012-3456789


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านนาจารใหม่พัฒนา ม.20  
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
เบอร์โทร
 : นางสาวศิริพร  มาตรา
 : ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก บ้านนาจาร ม.7
 : 012-3456789
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
เบอร์โทร
 : นางสาวขันทอง  ไตรวงค์ย้อย
 : ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก บ้านนาจาร ม.7
 : 012-3456789
   

 

Visitors: 31,423