บ้านตาดโตน ม.2

ประวัติชุมชน
          ชาวบ้านตาดโตน  เดิมมีถิ่นฐานอยู่บ้านไร่  บ้านไฮ่  อำเภอพรรณนานิคม  จังหวัดสกลนคร โดยได้อพยพมาตั้งบ้านเรือนครั้งแรกประมาณ  7  ครัวเรือน  ครั้งแรกที่เริ่มเป็นกลุ่มหมู่บ้านได้เข้าไปเป็นบ้านฝากขึ้นกับบ้านน้ำบุ้น  ซึ่งตอนนั้นยังอยู่ในเขตปกครองของตำบลขัวก่าย  อำเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 
          ต่อมา เมื่อ พ.ศ. 2470  ทางที่ทำการปกครองอำเภอวานรนิวาสเห็นว่าจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นเป็น  15  หลังคาเรือน  จึงได้ออกมาประชุมเพื่อจัดตั้งเป็นหมู่บ้านอย่างเป็นทางการ และเนื่องจาก มีน้ำโตนตาดทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของหมู่บ้าน  จึงได้ใช้ชื่อว่า บ้านตาดโตน จนถึงปัจจุบัน  โดยมีเลือกผู้นำหมู่บ้าน ดังนี้
          1. นายพร   อนุศาสน์ ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านคนแรก  ตั้งแต่ พ.ศ. 2470 – 2482
          2. นายกด   อนุศาสน์ ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2482 – 2506
          3. นายบุญธง   รัตนะ  ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2506 – 2518
          4. นายบุญทัน   อนุศาสน์ ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2518 – 2537
          5. นายเพ็ญ  กางทอง ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2537 – 2542
          6. นายถนอม  อนุศาสน์ ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2542 – 2547
          7. นายประยงค์  อนุศาสน์ ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2547 – 2552
          8. นายถาวร  อนุศาสน์ ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน

ลักษณะภูมิประเทศ
          พื้นที่ประมาณ - ไร่ มีลักษณะเป็นที่ลาดเอียงทิศตะวันออกเฉียงเหนือลาดเอียงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ แบ่งเป็นพื้นที่เพื่ออยู่อาศัย  - ไร่  พื้นที่ทำการเกษตร (ทำนา ทำสวน ทำไร่) - ไร่ และพื้นที่สาธารณะ - ไร่  มีอาณาเขตติดต่อกันดังนี้
          ทิศเหนือ       ติดต่อกับ บ้านขาม  ตำบลขัวก่าย
          ทิศใต้           ติดต่อกับ บ้านโนนแพง  ตำบลเดื่อศรีคันไชย
          ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ บ้านตาดโตน หมู่ 21  ตำบลหนองสนม
          ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ บ้านโนนสวาท  ตำบลศรีวิชัย

บุคคลสำคัญในหมู่บ้าน

1. นายถาวร  อนุศาสน์  ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน  เบอร์โทร  -

2. 


 • ok.jpg
  ประวัติชุมชน บ้านบะนกทา หมู่ที่ 1 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ก่อตั้งเมื่อประมาณปี พ.ศ.2460 เดิมชาวบ้านอพยพมาจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ข้ามฝั่งมาทางจังหว...

 • ok.jpg
  ประวัติชุมชน บ้านน้ำบุ้น หมู่ที่ 3 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120 บันทึกโดยพ่อเฒ่าใน เสมอพิทักษ์ โดยการบอกเล่าประวัติหมู่บ้านจากพ่อเฒ่าไตย อัมวงศ์ และ พ่อเฒ่าโง...

 • ประวัติชุมชน ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านบะป่าคา หมู่ที่ 4 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร เริ่มก่อตั้งหมู่บ้าน เมื่อ พ.ศ. 2496 โดยที่ท่านหลวงปู่ปัญญา บุญโต เมื่อครั้ง...

 • ประวัติชุมชน ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านโพนแพง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร เริ่มก่อตั้งหมู่บ้าน เมื่อ พ.ศ. 2507 เดิมชาวบ้านโพนแพงได้อพยพมาจากบ้านวานรนิว...

 • ประวัติชุมชน บ้านนาคอย มีชื่อเดิมว่า บ้านหนองช้าง เมื่อปี พ.ศ. 2444 หรือประมาณ 104 ปีมาแล้ว โดยการนำของ พ่ออุ้ยทอม ผากงคำ พ่ออุ้ยก้อง จันทร์แดง และพ่ออุ้ยป้อม เถายาบุตร อพยพครอ...

 • ประวัติชุมชน บ้านนาสวรรค์ หมู่ที่ 14 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ได้แยกตัวออกมาจากบ้านบะนกทา หมู่ที่ 1 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 20 กรกฎ...

 • ประวัติชุมชน บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 18 แยกออกมาจากบ้านบะนกทา หมู่ที่ 1 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร เมื่อปี พ.ศ. 2542 ซี่งตอนนั้น มีนายพรมมา สุวะศรี เป็นกำนันตำบลหนอ...

 • ประวัติชุมชน เดิมชาวบ้านโพนแพงได้อพยพมาจากบ้านวานรนิวาส ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2407 โดยมีนายพราน 3 คน เดินทางมาทำการล่าสัตว์ ได้แก่ นายไชยราช...

 • ประวัติชุมชน ประวัติหมู่บ้านตาดโตน หมู่ที่ 21 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ชาวบ้านตาดโตน เดิมมีถิ่นฐานอยู่บ้านไร่ บ้านไฮ่ อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร โดยได้อพยพมา...
Visitors: 31,421