บ้านบะป่าคา ม.4

ประวัติชุมชน
          ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านบะป่าคา หมู่ที่ 4 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร เริ่มก่อตั้งหมู่บ้าน เมื่อ พ.ศ. 2496 โดยที่ท่านหลวงปู่ปัญญา บุญโต เมื่อครั้งท่านยังเป็นฆราวาสได้พาครอบครัวอพยพมาจากจังหวัดสุรินทร์ เมื่อเดินทางมาเห็นที่แห่งนี้ยังมีความอุดมสมบูรณ์ จึงได้ตัดสินใจพักอาศัยอยู่ ณ ที่แห่งนี้ และเนื่องจากบริเวณแห่งนี้มีหญ้าคาขึ้นจำนวนมาก เมื่อก่อตั้งเป็นหมู่บ้านจึงได้รับขนานนามว่า “บ้านบะป่าคา” และต่อมาญาติพี่น้องที่จังหวัดสุรินทร์ก็ได้ย้ายตามมาอีก 20 ครอบครัว แต่ก็ยังไม่เป็นหมู่บ้านที่เข้มแข็งมากนัก จนกระทั่งปี พ.ศ.2503 มีกลุ่มชาวบ้านจากบ้านไฮหย่อง ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร และบ้านวังม่วง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ย้ายเข้ามา จึงได้มีการเลือกผู้ใหญ่บ้านเป็นครั้งแรก โดยได้มีผู้ใหญ่บ้านที่เคยดำรงตำแหน่ง ดังนี้
          1. นายศิริ บุญโต ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านคนแรก
          2. นายศรีไทย ดีจันทร์แก้ว
          3. นายสุริมา สัพโส
          4. นายแอด สุวรรณชัยรบ
          5. นายสุวิทย์ มาตราช
          6. นายสมบูรณ์ ม่วงศรี
          7. นายวิเชียร ประทุมมา
ลักษณะภูมิประเทศ
          พื้นที่มีลักษณะเป็นที่ราบสูง มีอาณาเขตติดต่อกันดังนี้
          ทิศเหนือ       ติดต่อกับ บ้านน้ำบุ้น หมู่ที่ 3 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส
          ทิศใต้           ติดต่อกับ บ้านโคกสามัคคี หมู่ที่ 8 ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพังโคน
          ทิศตะวันออก ติดต่อกับ บ้านนาจาร หมู่ที่ 7 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส
          ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ บ้านตาดโตนใหม่พัฒนา หมู่ที่ 21 ตำบลหนองสนม อำเภอวานร

Visitors: 31,388