บ้านนาคอย ม.13

ประวัติชุมชน
          บ้านนาคอย มีชื่อเดิมว่า บ้านหนองช้าง เมื่อปี พ.ศ. 2444 หรือประมาณ 104 ปีมาแล้ว โดยการนำของ พ่ออุ้ยทอม ผากงคำ พ่ออุ้ยก้อง จันทร์แดง และพ่ออุ้ยป้อม เถายาบุตร อพยพครอบครัวจากบ้านนาโน ตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร มาตั้งถิ่นฐานบริเวณหนองช้าง ตอนนั้นชาวบ้านเรียกว่า “โนนตูม” บริเวณนี้น้ำท่วมในฤดูฝน จึงพากันย้ายขึ้นมาบริเวณที่ดอน ซึ่งเป็นที่ตั้งบ้านนาคอยในปัจจุบัน ต่อมาได้มีครอบครัวในละแวกนั้นทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดอพยพเข้ามา โดยเฉพาะจากจังหวัดอุบลราชธานี ผู้ปกครองหมู่บ้านคนแรกคือ นายอินทร์ กุลอัก ในช่วงนั้นยังขึ้นต่อตำบลขัวก่าย และได้มีการแยกตำบลเมื่อ พ.ศ. 2503 มีภาพูด 3 ภาษาคือ ภาษาโย้ย ภาษาย้อ และภาษาลาว นับถือศาสนาพุทธ ทั้งนี้ จากอดีตถึงปัจจุบันมีผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน ดังนี้
          1. นายอินทร์ กุลอัก ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านคนแรก
          2. นายบุญถัน ฮองต้น ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2502 – 2528
          3. นายเตียง กุลอัก ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2528 – 2550
          4. นายสมบูรณ์ เถายาบุตร ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 – 2555
          5. นายสมฤทธิ์ หอมจำปา ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน
ลักษณะภูมิประเทศ
          พื้นที่ 13,132 ไร่ หรือ - ตารางกิโลเมตร มีลักษณะเป็นที่ราบโนนสูง มีอาณาเขตติดต่อกันดังนี้
          ทิศเหนือ        ติดต่อกับ บ้านหนองบัวแดง (ลำน้ำยาม) อำเภออากาสอำนวย
          ทิศใต้            ติดต่อกับ บ้านโนนชนะสังคม หมู่ที่ 8 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส
          ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ บ้านก่อ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส
          ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ บ้านโพนแพง ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส 

Visitors: 31,421