พันธกิจ

พันธกิจการพัฒนา               
    1. จัดให้มีและบำรุงโครงสร้างพื้นฐานทางบก ทางน้ำ และไฟฟ้า 
    2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาการศึกษาของประชาชน
    3. ส่งเสริมและเสริมสร้างการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย
    4. ส่งเสริมและเสริมสร้างการค้า การลงทุน พาณิชยกรรม เกษตรกรรม
    5. ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
    6. ส่งเสริมและเสริมสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


 • DSC04813.JPG
  ข้อมูลทั่วไป ตำบลหนองสนมตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอวานรนิวาส ห่างจากอำเภอวานรนิวาส 12 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดสกลนคร 58 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 106 ตารางกิโลเมตร หรื...

 • ตราเทศบาล.jpg
  ความหมายของตราสัญลักษณ์ ดอกบัว หมายถึง ความเป็นดอกไม้สูงค่า แสดงถึงความสงบ สะอาดบริสุทธิ์ของจิตใจ และเป็นที่มาของแหล่งวัฒนธรรมอันดีงาม โดยมีศาสนาเป็นเครื่องยึดหนี่ยวจิตใจ ของชาวตำ...

 • ตราเทศบาล.jpg
  วิสัยทัศน์การพัฒนา “พัฒนาหนองสนมถิ่นน่าอยู่ ควบคู่คุณธรรม ก้าวนำรองรับ AEC มั่งมีด้วยเศรษฐกิจพอเพียง”

 • ตราเทศบาล.jpg
  ประเพณีบุญเดือนสามลำน้ำยามชุ่มชีวี มากมีไข่มดแดง แหล่งเห็ดธรรมชาติ สวยสะอาดฝายน้ำล้น ผู้คนรวยน้ำใจ ถิ่นมั่นในวัฒนธรรม
Visitors: 31,387