บ้านก่อใต้ ม.15

ประวัติชุมชน
          เดิมบ้านก่อใต้ หมู่ที่ 15 แยกออกมาจากบ้านก่อ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ซึ่งบรรพบุรุษของบ้านก่อทั้งสองหมู่บ้าน กลุ่มบุคคลที่อพยพมาจากเมืองมหาชัยกองแก้ว ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และมีอีกหลายกลุ่มที่อพยพมาจากจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อประมาณ 200 ปีที่ผ่านมา บางกลุ่มได้ปักหลักอยู่บริเวณบ้านคูขาด บ้างคางฮุง บ้านถ่อน และบ้านนาบัว อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร เพื่อตั้งหมู่บ้านในพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ จากนั้นคนในกลุ่มดังกล่าวก็แยกตัวออกมาเพื่อหาแหล่งที่อุดมสมบูรณ์แห่งใหม่เพื่อตั้งหมู่บ้าน ซึ่งย้ายมาทางบริเวณใกล้ลำน้ำยามและลำห้วยทิงมาบรรจบกันซึ่งเป็นบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกข้าว และพืชพันธุ์ธัญญาหารนานาชนิด จึงได้ตั้งหมู่บ้านอยู่รวมเป็นกลุ่ม บริเวณป่าไม้ก่อ อันเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านซึ่งเรียกตามป่าไม้ในพื้นที่ที่ตั้งหมู่บ้าน ว่า “บ้านก่อ” ต่อมาในปี พ.ศ. 2534 ได้มีการแยกหมู่บ้านเป็น 2 หมู่บ้าน เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2534 ซึ่งมีผู้ใหญ่บ้าน ดังนี้
          1. นายพอม กุลอัก ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2503 – 2552
          2. นายสมบัติ ฮองต้น ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน
ลักษณะภูมิประเทศ
          พื้นที่ - ไร่ หรือ - ตารางกิโลเมตร มีลักษณะเป็นที่ราบสูง มีอาณาเขตติดต่อกันดังนี้
          ทิศเหนือ        ติดต่อกับ บ้านก่อ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส
          ทิศใต้            ติดต่อกับ ลำห้วยทิง บ้านทุ่งโพธิ์ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส  และเขตตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย
          ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ ลำน้ำยาม และห้วยทิง
          ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ บ้านนาคอย หมู่ที่ 13 และบ้านทุ่งโพธิ์ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส

 

Visitors: 31,388