คำขวัญประจำตำบล

 

         ประเพณีบุญเดือนสาม          ลำน้ำยามชุ่มชีวี

         มากมีไข่มดแดง                  แหล่งเห็ดธรรมชาติ

         สวยสะอาดฝายน้ำล้น           ผู้คนรวยน้ำใจ ถิ่นมั่นในวัฒนธรรม

 


 • DSC04813.JPG
  ข้อมูลทั่วไป ตำบลหนองสนมตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอวานรนิวาส ห่างจากอำเภอวานรนิวาส 12 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดสกลนคร 58 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 106 ตารางกิโลเมตร หรื...

 • ตราเทศบาล.jpg
  ความหมายของตราสัญลักษณ์ ดอกบัว หมายถึง ความเป็นดอกไม้สูงค่า แสดงถึงความสงบ สะอาดบริสุทธิ์ของจิตใจ และเป็นที่มาของแหล่งวัฒนธรรมอันดีงาม โดยมีศาสนาเป็นเครื่องยึดหนี่ยวจิตใจ ของชาวตำ...

 • ตราเทศบาล.jpg
  วิสัยทัศน์การพัฒนา “พัฒนาหนองสนมถิ่นน่าอยู่ ควบคู่คุณธรรม ก้าวนำรองรับ AEC มั่งมีด้วยเศรษฐกิจพอเพียง”

 • ตราเทศบาล.jpg
  พันธกิจการพัฒนา 1. จัดให้มีและบำรุงโครงสร้างพื้นฐานทางบก ทางน้ำ และไฟฟ้า 2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาการศึกษาของประชาชน 3. ส่งเสริมและเสริมสร้างการจัดระเบียบชุมช...
Visitors: 31,387